– تولید پروتئین ها و پپتیدها با مصارف صنعتی⸲ دارویی و آزمایشگاهی از طریق نوآوری.
    – بومی سازی فناوری تولید پروتئین ها و پپتیدهای خاص در غالب همکاری های علمی ملی و بین المللی.
    – انتقال فناوری تولید به شرکت های مطرح داخلی.
    – خدمات مشاوره ای – آموزشی درحوزه علوم پروتئینی و پپتیدی.

    تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت فناوری پروتئین پردیس آریا می باشد.