تقاضای مشتریان جهت تولید محصولات جدید در بازه زمانی کمتر از پنج روز بوسیله تیم علمی شرکت بررسی می شود. در صورتیکه تولید محصول به تقاضای مشتری در بازه زمانی کمتر از دو ماه قابل انجام باشد ضمن برآورد قیمت به متقاضی اعلام می گردد. ضروری است متقاضی از یک سوم تا نصف هزینه تولید به تقاضای مشتری را به صورت پیش پرداخت به حساب شرکت واریز می نماید. در صورتیکه به هر نحوی شرکت  تعهدش را در قبال تولید محصول به تقاضای مشتری در موعد مقرر به انجام نرساند کل مبلغ پیش پرداخت به مشتری مسترد خواهد شد.

ضروری است متقاضیان فرم تولید محصول به تقاضای مشتری را تکمیل و به ایمیل شرکت ارسال فرمایند.

 

 

دانلود فرم تولید محصول به تقاضای مشتری

PDF

Doc