• طراحی پرایمر و جهش زایی هدفمند

  • PCR

  • استخراج پلاسمید

  • کلونینگ

  • الکتروفورز افقی (ژل آگارز)

  • الکتروفورز عمودی (ژل آکریل آمید) و رنگ آمیزی کوماسی بلو

  • الکتروفورز عمودی (ژل آکریل آمید) و رنگ آمیزی نیترات نقره

  • وسترن بلات

  • بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب در سیستم باکتریایی

  • تخلیص پروتئین از منابع گیاهی و جانوری

  • مشاوره انجام پروژه های پژوهشی در حوزه پروتئین و پپتید

فرم ثبت درخواست خدمات پژوهشی